va

Komu je určen
Cílovou skupinu projektu tvoří studenti bakalářských, magisterských a doktorských oborů chemie, s dominantním zastoupením studentů bioorganické a organické chemie na UP v Olomouci, jejichž potřebou je zvýšit odborný přehled a získat nové praktické zkušenosti adekvátní aktuálnímu stavu odborné problematiky a to vždy na dané úrovni studijního oboru. Témata závěrečných prací těchto studentů spadají do oblasti výzkumu ÚMTM, který je v současné době rozvíjen v rámci projektu Biomedreg.Počet zapojených studentů do projektu odhadujeme na 2400 studentů účastnících se každosemestrálních seminářů a 32 studentů v závěrečných pracích s tím, že pokud se např. jedna osoba zúčastní několika na sobě nezávislých seminářů nebo praktické výuky, bude do projektu započítána vícekrát.Druhou část cílové skupiny tvoří VaV pracovníci UP v Olomouci, jejichž odborné zaměření je chemického nebo biologického směru a jejichž hlavní vědecké působení je na ÚMTM v Olomouci.Průzkum mezi touto částí cílové skupiny byl proveden formou dotazníkového šetření, ze kterého vyplývá, že je žádoucí větší propojení pracovišť pracujících v oblasti medicinální chemie na VŠCHT a UP v Olomouci s cílem využít znalostí a praktických dovedností pražské instituce pro rozšíření odborného přehledu pracovníků UP a následně pak zintenzivnění spolupráce jak na národní, tak i mezinárodní úrovni.Počet zapojených VaV pracovníků do projektu odhadujeme na 800 osob s tím, že pokud se jedna osoba zúčastní několika na sobě nezávislých seminářů, bude do projektu započítána několikrát.

VŠCHT - logo UPOL - logo KOCH UMTM - logo