va

Klíčové aktivity1. klíčová aktivita „Nábor a výběr kandidátů na pozici postdoktorandů“

Zájemci o práci postdoktoranda se přihlašují na základně zveřejněné inzerce. U přihlášených uchazečů jsou posuzovány jejich odborné životopisy, úroveň komunikace v anglickém jazyce, odborný přehled, zkušenosti jak ve vědecké, tak pedagogické oblasti, reference. V rámci projektu PropMedChem je obsazováno 16 postoktorských pozic.Aktuálně jsou otevřeny tyto pozice:

  • POSTDOK (mladý vědecký pracovník) v oblasti výzkumu a vzdělávání v oblasti chemické biologie a experimentálních léčiv
  • POSTDOK (mladý vědecký pracovník) v oblasti Syntéza strukturálně komplexních látek jako modulátoru protein-proteinových interakcí

Tato klíčová aktivita probíhá v období 12/2012.
2. klíčová aktivita „Výzkum a vzdělávání v oblasti cytostatik s novým mechanismem účinku“

V rámci této klíčové aktivity se postdoktorandi podílí na rozvoji výzkumného projektu řešícího design, syntézu a studium vlastností nových biologicky aktivních látek (zejména cytostatik s novým mechanismem účinku) a jejich diagnostické a terapeutické použití. Nedílnou součástí je zajištění specifického směřování těchto látek na cílové struktury, zejména rakovinné buňky. Toho je dosahováno použitím specifických ligandů pro rozpoznání a vazbu na biologicky významných analytů a receptorů. Připravené sloučeniny jsou testovány ve spolupráci s ÚMTM LF UP, 1. LF UK a ÚMG AV ČR.Postdoci jsou zařazeni do výzkumu Ústavu medicinální a translační medicíny. Na UP vedou pravidelné semináře pro studenty a VaV pracovníky. Rovněž se podílí na praktické výuce pregraduálních studentů, včetně podílu na vedení Bc. a Mgr. prací.Během prvního roku jsou připravovány série nových sloučenin pro biologické testování. V následujících dvou letech budou na základě výsledků biologických testů modifikovány struktury aktivních látek. Zároveň budou probíhat studie rozpoznávání a cílení biomarkerů novými analyty. Výzkum by měl vést k novým biologicky aktivním molekulám (cytostatikům) či supramolekulárním systémům se selektivitou vůči cílovým strukturám.Každý postdok bude své výsledky prezentovat na mezinárodních vědeckých konferencích.Tato klíčová aktivita probíhá v období 1/2013 až 6/2015.
3. klíčová aktivita „Výzkum a vzdělávání oblasti derivátů Trögerových bází“

V rámci této KA se postdoktorandi podílí na rozvoji systematického výzkumného projektu řešícího design, syntézu a studium derivátů Trögerových bází (TB), t.j. dibenzo[b,f][1,5]-diazocinů. Připravují zcela nové deriváty TB obsahující již známé biologicky aktivní strukturní fragmenty, nebo fragmenty s očekávatelnou biologickou aktivitou (např. strukturní analoga biologicky aktivních látek). Dále synteticky modifikují stávající deriváty TB, u kterých byla zjištěna biologická aktivita, s cílem modifikovat jejich účinnost, selektivitu, stabilitu, fyzikálně chemické vlastnosti, apod. Přirozený potenciál pro biologickou aktivitu připravených látek budou testovat komplexačními studiemi s modelovými receptory, titračními experimenty monitorovanými zejména NMR, spektry v UV-vis a IR, VPO, atd. Biologická aktivita připravených sloučenin je testována ve spolupráci s LF UP (projekt BioMedReg), 1. LF UK a Ústavem Molekulární Genetiky AV ČR.Výzkum navazuje na předběžné výsledky a časově sleduje logický sled:

  • Krok 1. Příprava nových látek (nebo modifikace stávajících)
  • Krok 2. Testování připravených látek
  • Krok 3. Vyhodnocení vztahů struktura versus aktivita
  • Krok 4. Dle získaných výsledků buď přechod na Krok 1, nebo publikace výsledků či patentování struktur a potenciálního použití

Celkovým výstupem KA je příprava a charakterizace fyzikálně-chemických a zejména biologických vlastností nových specificky účinných Trögerových bází.Každý postdok své výsledky prezentuje na 2 mezinárodních vědeckých konferencích.Tato klíčová aktivita probíhá v období 1/2013 až 6/2015.
4. klíčová aktivita „Výzkum a vzdělávání v oblasti biologické aktivity nových organických molekul“

V rámci této KA postdoktorandi testují biologickou aktivitu nových organických molekul. Ty modifikují tak, aby mohly sloužit k selektivnímu cílení k receptorům nádorových buněk. Vzhledem k předpokládanému použití modifikovaných látek, jako cytostatik s novým mechanismem účinku, je v první fázi ověřena jejich antiproliferační aktivita na vybraných buněčných liniích (modely různých nádorových onemocnění). Další experimenty jsou zaměřeny na zjištění mechanismu působení vybraných sloučenin metodami fluorescenční mikroskopie, transmisní elektronové mikroskopie, stanovením specifických proteinů charakteristických pro buněčnou transformaci a analýzou transkripce vybraných genů. Perspektivní sloučeniny jsou dále testovány na rezistentních buněčných liniích a zvířecích modelech ve spolupráci s LF UP, 1. LF UK a ÚMG AV ČR.Postdoktorandi jsou zařazeni do výzkumu v rámci projektu Biomedicína pro regionální rozvoj a lidské zdroje (BioMedReg).Během prvního roku jsou testovány série nových sloučenin a výsledky poslouží k návrhu modifikací struktur aktivních látek. V dalším roce probíhají studie vyhodnocování cílení biomarkerů do buněk a subcelulárních struktur se zaměřením na biologicky aktivní molekuly a supramolekulární systémy se selektivitou vůči cílovým strukturám. Ve třetím roce budou aplikovány získané dovednosti na cílené skupiny látek s prediktivně vyšším potenciálem.Postdoktorandi jsou začleněni do vzdělávacích aktivit cílové skupiny formou vedení seminářů a podílem na vedení závěrečných prací pregraduálních studentů.Každý postdok své výsledky prezentuje na 2 mezinárodních vědeckých konferencích.Tato klíčová aktivita probíhá v období 1/2013 až 6/2015.
5. klíčová aktivita „Výzkum a vzdělávání v oblasti syntézy a zkoumání vztahů mezi strukturou, biologickými vlastnosti a účinností nových látek“

V rámci této KA se postdoci podílejí na rozvoji výzkumného projektu řešícího syntézu a zkoumání vztahů mezi strukturou, biologickými vlastnostmi a účinností nových látek (ovlivnění cytotoxicity, apoptózy, steroidních receptorů atp.) a případné využití diagnostické. Při zkoumání steroidních derivátů je žádoucí prozkoumat samoskladné vlastnosti a možnosti vysoce citlivých analytických stanovení jak klasických tak imunoanalytických. Samoskladné vlastnosti mohou přispět k poznání rozpoznání a imunitní odpovědi organizmu.Připravené sloučeniny jsou testovány ve spolupráci s Lékařskou fakultou UP - projekt BioMedReg a dalšími spolupracujícími pracovišti.Během prvního roku jsou připraveny série nových steroidních sloučenin pro biologické testování.V následujících letech jsou na základě výsledků biologických testů modifikovány struktury aktivních látek. Zároveň probíhají studie supramolekulárního chování, vazeb, rozpoznávání a cílení biomarkerů novými analyty. Výzkum by měl vést k biologicky aktivním molekulám či supramolekulárním systémům se selektivitou vůči cílovým strukturám.Postdoci na UP vedou pravidelné odborné semináře pro studenty a akademické pracovníky. Jsou též zařazeni do projektu BioMedReg. Rovněž se podílejí na praktické výuce studentů, včetně vedení Bc. a Mgr. prací.Každý postdok své výsledky prezentuje na 2 mezinárodních vědeckých konferencích. Předpokládá se účast na českých a česko-slovenských konferencích.Tato klíčová aktivita probíhá v období 1/2013 až 6/2015.
6. klíčová aktivita „Výzkum a vzdělávání v oblasti protein-proteinových interakcí“

Pracovníci na pozici postdoků jsou součástí nově vzniklého týmu Center for High Throughput Organic Synthesis na PřF UP a jejich aktivity jsou směrovány do výzkumu a vývoje nových syntéz pro efektivní přípravu diverzních heterocycklických látek. Zvláštní pozornost je věnována rozvoji nového výzkumného projektu řešící design a syntézu modulátorů protein-proteinových interakcí (PPI). PPI hrají zásadní roli ve všech fázích života buňky. Výzkum a vývoj nových syntetických modulátorů PPI je cílen nejen na nové terapeutické látky, ale i jako nástroj pro studium biochemických pochodů v buňkách. Připravené sloučeniny jsou testovány ve spolupráci s LF UP v rámci výzkumného projektu Biomedreg, Ústavem Molekulární genetiky v Praze a pracovištěm prof. Davissona, Purdue University, USA.Úkolem postdoků během prvního roku je osvojení si metodiky syntézy látek na pevné fázi a příprava modelových sloučenin vhodných pro syntézu strukturálně komplexních látek. V druhém roce se zabývají cílenou syntézou vybraných látek pro biologické testování a připravují výsledky vědecké práce pro publikace. Ve třetím roce bude pokračovat v syntéze a připravovat látky druhé generace, jejichž struktura bude navrhována na základě získaných výsledků testování.Během svého působení na UP vedou postdoci vybrané semináře a podílejí se na vedení závěrečných prací pregraduálních studentů.Každý postdok své výsledky prezentuje na 2 mezinárodních vědeckých konferencích.Tato klíčová aktivita probíhá v období 1/2013 až 6/2015.
7. klíčová aktivita „Výzkum a vzdělávání v oblasti fluorescenčních sond“

Na Ústavu molekulární a translační medicíny LF UP jsou vytvořeny dvě postdok pozice zaměřené na studium přípravy a vlastností nových fluorescenčních značek a fluorescenčních systémů pro značení buněčných kompartmentů, determinace či kvantifikace biomolekul a stanovení jejich aktivity. Aplikovány jsou moderní přístupy organické syntézy obsahující metodiku syntézy na pevné fázi a principy kombinatoriální chemie, dále moderní analytické metody obsahující pokročilé experimenty NMR, spektrální metody s vysokým rozlišením, apod. a dále metody bioorganické zahrnující studium chemických interakcí s biomolekulami.Postdoci jsou začleněni do stávajícího mezinárodního týmu, čímž dojde k jeho výraznému posílení. Význam jejich působení je v přenosu zkušeností získaných na jiných světových pracovištích a dále v rozšiřování jazykových kompetencí členů týmu a studentů na pracovišti.V prvním roce je pozornost věnována zvládnutí metodiky syntézy na pevné fázi a základních experimentů v oblasti fluorescenčního měření a pokročilých metod NMR spektroskopie. Ve druhém roce se aplikují získané poznatky na přípravu designovaných chemických knihoven. Ve třetím roce bude pozornost věnována studiu interakcí připravených sloučenin s biomolekulami.Postdoci působí i v rovině vzdělávání, kde je jejich cílem přenášet poznatky svého výzkumu na ostatní členy týmu i na studenty bakalářského, magisterského či doktorského studia. Rovněž působí jako konzultanti, případně vedoucí kvalifikační práce pregraduálních studentů.Každý postdok své výsledky prezentuje na 2 mezinárodních vědeckých konferencích.Tato klíčová aktivita probíhá v období 1/2013 až 6/2015.
8. klíčová aktivita „Výzkum a vzdělávání v oblasti heterocyklických sloučenin“

Na Ústavu molekulární a translační medicíny (ÚMTM) LF UP Olomouc jsou vytvořeny dvě postdoktorální pozice, jejichž náplní je výzkum a vývoj v oblasti sloučenin s potenciální biologickou aktivitou. Příprava cílových derivátů je realizována pomocí moderních přístupů spočívajících v kombinatoriální syntéze na pevné fázi. Kromě zaměření na biologické vlastnosti cílových sloučenin bude věnována pozornost novým metodickým přístupům, jako jsou například organokovové a multikomponentové reakce na polystyrenové nebo jiné pryskyřici. Pomocí vyvinutých metodik jsou připravovány chemické knihovny organických sloučenin, které jsou na ÚMTM vyhodnocovány pomocí high-throughputscreeningu (HTS), přičemž vybrané sloučeniny jsou následně předmětem navazujícího medicinálního výzkumu v oblasti protinádorové a antimikrobiální aktivity.Během prvního roku řešení projektu si postdoktorální pracovníci osvojují základní metodiky pro organickou syntézu na pevné fázi, které následně aplikují na vývoj syntézy cílových sloučenin. V druhém roce pak je jejich činnost zaměřena na přípravu chemických knihoven pomocí nejfrekventovanějších způsobu provedení kombinatoriální syntézy na pevné fázi. Ve třetím roce bude jejich hlavní aktivitou vývoj vybraných derivátů s pomocí informací o závislosti struktura-biologická aktivita.Pracovníci se vedle své odborné práce začleňují do vzdělávacích aktivit na UP a to formou vedení seminářů na témata, která jsou součástí jejich výzkumu a dále účastí na vedení závěrečných prací pregraduálních studentů.Každý postdok své výsledky prezentuje na 2 mezinárodních vědeckých konferencích.Tato klíčová aktivita probíhá v období 1/2013 až 6/2015.
9. klíčová aktivita „Výzkum a vzdělávání v oblasti chemické biologie a experimentálních léčiv“

Pracovníci na pozici postdoka rozšířili stávající tým výzkumného programu Chemická biologie a experimentální léčiva v ÚMTM LF UP v Olomouci.První postdok se zabývá metodami in vivo zobrazování u malých laboratorních zvířat, zejména v modelech infekčních a nádorových onemocnění. Výzkumník pracuje s metodami PET, SPECT, CT, fluorescence, luminiscence, rentgenového záření, studuje jejich výhody i nevýhody, možností fúze signálu a jeho vyhodnocení. Práce je zaměřená zejména na studium a využití in vivo zobrazovacích metod pro hodnocení účinku protinádorových a antiinfekčních léčiv studovaných a vyvíjených na ÚMTM LF UP v Olomouci.Druhý postdok se specializuje na oblast skríningu biologické aktivity malých chemických sloučenin v robotizovaných vysokopropustných a vysokokapacitních systémech. Zvláštní pozornost je věnována buněčným testům s použitím reportérových systémů i fluorescenčně tagovaných proteinů a biochemickým analýzám na principu fluorescence, luminiscence, FRET, a podobně. Mladý výzkumník se zaměřuje na možnosti a způsoby datové analýzy a interpretace těchto složitých testů.Každý postdok své výsledky prezentuje na 2 mezinárodních vědeckých konferencích.Tato klíčová aktivita probíhá v období 1/2013 až 6/2015.
10. klíčová aktivita „Stáže postdoktorandů“

Náplní této aktivity jsou stáže u zahraničních institucí, na kterých je pracovník na pozici postdoktorand 3-6 měsíců. Se zahraničními institucemi, na kterých se tyto stáže realizují, má příjemce dotace i partner projektu navázány dlouhodobé vzájemné vztahy a vazby.První stáže jsou v harmonogramu realizace plánovány až po několikaměsíčním působení v mateřské instituci a časově jsou tyto stáže realizovány mimo období vysokoškolského semestru, např. v době letních prázdnin.Odborné zaměření stáží je rozděleno dle zaměření výzkumných týmů.Každý stážista je na stáž připraven. Jsou s ním rozebrány podmínky stáže, organizační zajištění, průběh stáže. Jsou připraveny individuální plány stáží a hodnocení stáží ze strany účastníků.Výsledky získané zahraničním pobytem jsou pak zapracovány do práce příslušného výzkumného týmu.KA bude realizována v období 3/2013 až 6/2015.

Realizaci konkrétních odborných stáží naleznete zde.
VŠCHT - logo UPOL - logo KOCH UMTM - logo