va

Cíle
Realizace projektu směřuje k posílení výzkumných týmů na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze a na Univerzitě Palackého v Olomouci tak, aby byly rozšiřovány oblasti stávajícího výzkumu směrem k dalším novým společným projektům v oblasti medicinální chemie.Tyto výzkumné týmy mají za cíl přinášet na vysoké úrovni originální výsledky svého bádání, rozvíjet mezinárodní spolupráci a následně přenášet své poznatky do vzdělávání cílové skupiny.V rámci projektu je vytvořeno 16 pracovních pozic pro mladé absolventy Ph.D. studia, přičemž je kladen důraz na mezinárodní složení týmu tak, že dochází k posilování jazykových kompetencí cílové skupiny. Tito pracovníci rozvíjí aktuální témata výzkumu v oblasti medicinální chemie a své výsledky publikují v prestižních mezinárodních časopisech, vzdělávají se v této oblasti po stránce teoretické i praktické a rozvíjejí spolupráci se zahraničními pracovišti.Současné a nově získané zkušenosti jsou uplatňovány ve vzdělávacích aktivitách cílové skupiny, kde dochází k zavádění nových témat závěrečných prací pro studenty, nových cyklů přednášek a seminářů pro studenty a vědecké pracovníky tak, aby byl zachycován a průběžně aktualizován moderní trend daného výzkumného oboru.Rovněž jsou implementovány nové způsoby vedení studentů, aby se stali významnou součástí mezinárodní výzkumné skupiny, v níž musí obhajovat průběžně výsledky svého výzkumu, referovat o teoretických poznatcích a diskutovat na odborné téma.Cíle je možné shrnout takto:

VŠCHT - logo UPOL - logo KOCH UMTM - logo